Celerina/Schlarigna

Infos

Parkegis Via Suot Crasta Administraziun cun ura da parker

La vschinauncha da Schlarigna/Celerina ho l’intenziun d’administrer in avegnir ils seguaints duos parkegis lung la Via Suot Crasta cun ün’ura da parker cun sistem da bigliets:

• Davent da la cruscheda cun la Via Suot Mulin lung la Via Suot Crasta (12 parkegis)
• Parkegi d’inviern Palüds Suot Crasta (ca. 70 parkegis)

La documentaziun es exposta düraunt 30 dis tar l’uffizi da fabrica cumünel da Schlarigna. Recuors cunter quist proget sun d’inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun a la suprastanza cumünela da Schlarigna.
Schlarigna, ils 26 october 2019
Vschinauncha da Celerina/Schlarigna

Publikation online: 26.10.2019  – PDF-Download


Gemeinden