Zuoz

Infos

Dumanda da fabrica

Oget da fabrica: Stand da pistolas (edifizi nr. 2019-B) – fabrica annex da deposit cun protecziun integreda cunter la canera
Dumandas per permiss suplementers cun oblig da coordiner:H2: Permiss sgürezza da fö
Zona:Ulteriur territori cumünel, zona d’agricultura
Patrun da fabrica:Vschinauncha politica da Zuoz, 7524 Zuoz
Autur da proget: Büro d’indschegner Peter L. Plebani, 7524 Zuoz
Lö:Suotarivas, parcella 1864
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chancellaria cumünela. Objecziuns da caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 23 lügl 2020
Cussagl cumünel da Zuoz

Publikation online: 17.07.2020  – PDF-Download


Gemeinden