Zuoz

Infos

Dumanda da fabrica

Oget da fabrica:Fabrica talvo (edifizi nr. 46-A, 46A-A e per part 45-B) – Fabrica da quatter abitaziuns
Zona:Zona dal minz da vschinauncha
Patrun da fabrica:Charlotte u. Lucian Schucan, 7524 Zuoz
Autur da proget:Klainguti + Rainalter SA architects, 7524 Zuoz
Dumandas per permiss suplementers cun oblig da coordiner:H2: Permiss sgürezza da fö
Lö:Aguêl, parcellas 2411 e 2412
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia cumünela. Objecziuns da caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 22 december 2020
Cussagl cumünel da Zuoz

Publikation online: 22.12.2020  – PDF-Download


Gemeinden