Zuoz

Infos

Dumanda da fabrica

Oget da fabrica:CPC Chesa Landignas – Fabrica chamin vi da la fatscheda vers süd ost
Zona:Zona d’abiter 4
Patrun da fabrica:Georgios Stergiou, 8942 Oberrieden
Autur da proget:Salzgeber Holzbau, 7525 S-chanf
Dumandas per permiss suplementers cun oblig da coordiner:H2: Permiss sgürezza da fö
Lö:Vuorcha, parcella 2652
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia cumünela. Objecziuns da caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 10 lügl 2021
Cussagl cumünel da Zuoz

Publikation online: 10.07.2021  – PDF-Download


Gemeinden